Pozvánka na zasadnutie obecného zastupitelstva

  • 10. marec 2016

                                                Obec Vislanka, 065 41 Ľubotín

 

 

Pozvánka

 

        Zástupca starostu obce Vislanka Vás pozýva na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 11.marca 2016 (piatok) o 14:00 hod. v kancelárií zástupcu starostu obce.

 

 

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie

2.      Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice

3.      Správa hlavného kontrolóra obce o činnosti

4.      Kontrola plnenia uznesení

5.      Informácia zástupcu starostu o aktuálnych aktivitách obce "Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Vislanka" a Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Vislanka

6.      Oboznámenie o novom zložení výboru DHZ Vislanka

7.      Prejednanie žiadosti p. Peter Struk

8.      Správa o nájomných bytov vo vlastníctve obce

9.      Schválenie Koncepčného zámeru rozvoja MŠ Vislanka

10.  Pripomienky a podnety občanov

11.  Rôzne

12.  Diskusia

13.  Záver

 

                                                                                                                                                                                                                       Michal Struk

                                                                                                                                                                                                                  zástupca starostu obce