Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Vislanka (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Dátum Názov a obsah VO Príloha
13.05.2019

Názov predmetu zákazky: Zlepšenie občianskej infraštukrúry v obci Vislanka

Predmetom zákazky je odstrániť nedostatky a poruchy stavebných konštrukcií a to najmä zlepšenie tepelno-izolačných vlastnosti obvodových stien a strechy ich zateplením, výmenou vstupných a otvorov. Realizáciou projektu a rekonštrukciou stavebných objektov sa dosiahne významná úspora prevádzkových nákladov na udržiavanie objektu v prevádzke, čím sa dosiahne energetická úspora objektu v súlade s príslušnými požiadavkami na energetickú náročnosť verejných budov.

Plánované technické zhodnotenie predpokladá

 1. Odstránenie porúch
  • realizáciou nového strešného plášťa sa odstráni pretrvávajúci problém so zatekaním pôvodnej ľahkej strešnej krytiny,
  • realizácia štrkového okapového pásu s dodatočnou hydroizoláciou okolo budovy za účelom odstránenia vlhkosti sokľového muriva zapríčinenej pôsobením povrchovej dažďovej vody.
 2. Zlepšenie tepelno-izolačný ch vlastností stavebných konštrukcií
  • zateplenie obvodového plášťa a strechy.
 3. Vykurovanie, príprava teplej úžitkovej vody:
  • zhotovenie zdroja tepla pre potreby zásobovania teplom objektu,
  • návrh vykurovacej sústavy,
  • napojenie vykurovacej sústavy na navrhovanú kotolňu,
  • príprava teplej úžitkovej vody v solárnom zásobníkovom ohrievači,

Rekonštrukciou kotolne a vykurovacieho systému sa dosiahne ďalšia značná úspora prevádzkových nákladov budovy. viď PD a zadanie stavby

Ďalšie prílohy k VO

1.NP - NAVRH [PDF 459.72K]
1.NP - POVODNE [PDF 392.25K]
2.NP - NAVRH [PDF 409.61K]
2.NP - POVODNE [PDF 326.02K]
Detaily [PDF 386.09K]
E1 1.NP [PDF 363.70K]
E2 2.NP [PDF 326.59K]
E3 BLESKOZVOD [PDF 206.05K]
E4-1 ROZVADZAC RP1 [PDF 67.42K]
E4-2 ROZVADZAC RP1 [PDF 38.87K]
E5-1 ROZVADZAC RH [PDF 69.82K]
E5-2 ROZVADZAC RH [PDF 27.02K]
ENERGETICKA BILANCIA Objekt_ Zateplenie obecneho uradu [DOC 109.50K]
energeticke hodnotenie [PDF 8.97M]
KLADACSKY PLAN [PDF 223.91K]
obal [PDF 30.16K]
Obalka [PDF 310.69K]
POHLAD JV,SV [PDF 348.83K]
POHLAD JZ,SZ [PDF 353.64K]
Priloha c. 1 [DOCX 10.99K]
Priloha c. 2 [DOCX 16.54K]
REZ A - POVODNY [PDF 302.44K]
REZ A-A - NOVY STAV [PDF 413.12K]
Situacia [PDF 225.61K]
strecha [PDF 193.00K]
tech.sprava [PDF 281.64K]
TS [PDF 138.62K]
VYPIS DVERI 1.np [PDF 64.19K]
VYPIS DVERI 2.NP [PDF 44.73K]
Výzva [DOC 54.00K]
Zadanie [XLSX 91.31K]
ZoD Navrh [DOC 98.50K]
24.10.2018

Vybudovanie detského ihriska pre deti a mládež

Ďalšie prílohy k VO

Štruktúrovaný rozpočet - výstavba detských ihrísk [PDF 277.30K]
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ [PDF 357.17K]
ZMLUVA O DIELO [PDF 365.99K]
VÝZVA na predkladanie ponúk [PDF 308.04K]
07.02.2017

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 7.4 Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Vislanka

Ďalšie prílohy k VO

zvisla_schema.pdf [PDF 104.60K]
kladacsky_plan.pdf [PDF 223.91K]
pohlad_jv_sv.pdf [PDF 348.83K]
1_n_p.pdf [PDF 137.64K]
1_np_navrh.pdf [PDF 459.72K]
1_np_povodne.pdf [PDF 392.25K]
2_n_p.pdf [PDF 151.13K]
2_np_navrh.pdf [PDF 409.61K]
2_np_povodne.pdf [PDF 326.02K]
detaily.pdf [PDF 386.09K]
e1_1_np.pdf [PDF 363.70K]
e2_2_np.pdf [PDF 326.59K]
e3_bleskozvod.pdf [PDF 206.05K]
e4_1_rozvadzac_rp1.pdf [PDF 67.42K]
e4_2_rozvadzac_rp1.pdf [PDF 38.87K]
e5_1_rozvadzac_rh.pdf [PDF 69.82K]
pohlad_jz_sz.pdf [PDF 353.64K]
rez_a_a_novy_stav.pdf [PDF 413.12K]
ts_uk_objekt_zateplenie_obecneho_uradu.pdf [PDF 184.55K]
strecha.pdf [PDF 110.07K]
ts_uk_objekt_zateplenie_obecneho_uradu.doc [DOC 74.50K]
2_n_p.pdf [PDF 151.13K]
schema_zapojenia.pdf [PDF 121.73K]
1_n_p.pdf [PDF 137.64K]
zadanie_zlepsenie_obcianskej_infrastruktury_vislanka.xls [XLS 207.00K]
vypis_dveri_2_np.pdf [PDF 44.73K]
vyzva.pdf [PDF 747.94K]
tech_sprava.pdf [PDF 281.64K]
vypis_dveri_1_np.pdf [PDF 64.19K]
situacia.pdf [PDF 225.61K]
strecha.pdf [PDF 110.07K]
schema_zapojenia.pdf [PDF 121.73K]
rez_a_povodny.pdf [PDF 302.44K]
e5_2_rozvadzac_rh.pdf [PDF 27.02K]