Preskočiť na obsah

VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vislanka