Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Vislanka (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Názov predmetu zákazky: Zlepšenie občianskej infraštukrúry v obci Vislanka

Predmetom zákazky je odstrániť nedostatky a poruchy stavebných konštrukcií a to najmä zlepšenie tepelno-izolačných vlastnosti obvodových stien a strechy ich zateplením, výmenou vstupných a otvorov. Realizáciou projektu a rekonštrukciou stavebných objektov sa dosiahne významná úspora prevádzkových nákladov na udržiavanie objektu v prevádzke, čím sa dosiahne energetická úspora objektu v súlade s príslušnými požiadavkami na energetickú náročnosť verejných budov.

Plánované technické zhodnotenie predpokladá

 1. Odstránenie porúch
  • realizáciou nového strešného plášťa sa odstráni pretrvávajúci problém so zatekaním pôvodnej ľahkej strešnej krytiny,
  • realizácia štrkového okapového pásu s dodatočnou hydroizoláciou okolo budovy za účelom odstránenia vlhkosti sokľového muriva zapríčinenej pôsobením povrchovej dažďovej vody.
 2. Zlepšenie tepelno-izolačný ch vlastností stavebných konštrukcií
  • zateplenie obvodového plášťa a strechy.
 3. Vykurovanie, príprava teplej úžitkovej vody:
  • zhotovenie zdroja tepla pre potreby zásobovania teplom objektu,
  • návrh vykurovacej sústavy,
  • napojenie vykurovacej sústavy na navrhovanú kotolňu,
  • príprava teplej úžitkovej vody v solárnom zásobníkovom ohrievači,

Rekonštrukciou kotolne a vykurovacieho systému sa dosiahne ďalšia značná úspora prevádzkových nákladov budovy. viď PD a zadanie stavby